Contact Us


Shenzhen Mingde Experimental School

Address: 3010 Xiangmihu Road, Futian, Shenzhen

               Guangdong, P.R.China, 518000

Main Phone Number:  0755-88605555

Email Address: principal@mingdeschool.org